Biuro Konkursu:
Politechnika Białostocka
Wydział Architektury
ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok
Tel. (48) 85 746 99 14

e-mail: wa.drewnowarch@pb.edu.pl

§ 1. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Politechnika Białostocka z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, NIP: 542-020-87-21. Czynnościami organizacyjnymi związanymi z konkursem zajmuje się Wydział Architektury Politechniki Białostockiej.

2. Współorganizatorami konkursu oraz fundatorami nagród są:

– Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Rejonowa 5, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 5432187657, KRS: 0000793054,

– Danwood S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Brańska 132, 17-100 Bielsk Podlaski, NIP: 543-18-68-964, KRS: 0000515199.

3. Komitet organizacyjny konkursu składający się z komisarza i sekretarzy powoływany jest przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej.

4. Nagrody i wyróżnienia w konkursie „Drewno w Architekturze” są przyznawane corocznie za najlepsze magisterskie prace dyplomowe wykonane na uczelniach, działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzących kształcenie w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka, na kierunku Architektura lub Architektura i Urbanistyka. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w latach 2022, 2023.

5. Kryteria oceny prac obejmują jakość architektoniczną projektu oraz wykorzystanie w nim estetycznych bądź konstrukcyjnych walorów drewna, a także klarowny sposób przedstawienia rozwiązań.

6. Uczestnikiem konkursu zostanie osoba będąca autorem pracy, która nadeśle ją w określonym regulaminem terminie bez braków formalnych.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do konkursu przyjmowane są prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i Dziekana Wydziału, na którym praca została wykonana (Karta Zgłoszenia Uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej konkursu www.drewnowarchitekturze.eu.

Autor pracy zobowiązany jest wyrazić zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy projektowej podczas wystawy konkursowej, a także możliwość jej reprodukcji i publikacji w wydawnictwie pokonkursowym i innych wydawnictwach, prezentacji w środkach masowego przekazu i sieciach komputerowych, za pomocą dowolnej techniki, bez wynagrodzenia dla autora.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest udzielenie zezwolenia, na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby konkursu „Drewno w Architekturze” oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku utrwalonego podczas dokumentowania przebiegu konkursu i wystawy pokonkursowej.

3. W terminie wskazanym w § 3 ust. 1 należy przekazać prace wraz z Kartą Zgłoszenia Uczestnictwa na adres:

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

ul. Oskara Sosnowskiego 11, pok. 007

15-893 Białystok

4. Prace można składać osobiście lub przesyłać. Prace doręczone po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 nie zostaną dopuszczone do konkursu.

5. Na opakowaniu pracy (wymagana jest plastikowa teczka) należy umieścić hasło „Konkurs Drewno w Architekturze”, a także informacje: nazwa wydziału i uczelni, adres, telefon.

§ 3. HARMONOGRAM KONKURSU

1. Termin nadsyłania prac: od 02.10.2023 do 20.10.2023.

2. Termin obrad Jury: 27.10.2023.

3. Termin ogłoszenia wyników, otwarcia wystawy pokonkursowej i odbioru nagród: 24.11.2023.

4. Termin odbioru prac: od 04.12.2023 do 18.12.2023.

§ 4. ZAWARTOŚĆ PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca powinna zawierać:

– Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa potwierdzoną przez autora pracy, promotora pracy i Dziekana Wydziału prowadzącego studia na kierunku Architektura,

– plansze dyplomowe,

– pełny opis projektu dyplomowego.

2. Plansze powinny zawierać następujące informacje: nazwa uczelni i wydziału, tytuł projektu dyplomowego, datę obrony, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora z podaniem jego tytułu lub stopnia naukowego.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przekazania organizatorowi konkursu pracy konkursowej w postaci zapisu elektronicznego na płycie CD dołączonej do opisu projektu. Płyta powinna zawierać część graficzną (wszystkie plansze dyplomowe) i kompletną część opisową (w formacie pdf). Pliki graficzne w formacie jpg w rozdzielczości minimum 300dpi.

Organizatorzy nie przyjmują modeli architektonicznych. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów cyfrowych. Organizatorzy przyjmują prace konkursowe tylko w opakowaniach zwrotnych (plastikowa teczka).

4. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

§ 5. JURY

1. Przewodniczącym Jury jest Dziekan Wydziału Architektury PB. W skład Jury wchodzą: Komisarz Konkursu, jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Unihouse S.A. i jeden przedstawiciel przedsiębiorstwa Danwood S.A. oraz minimum 3 osoby powołane przez Dziekana Wydziału Architektury PB.

2. Sekretarze organizacyjni uczestniczą w pracach Jury bez prawa głosu.

3. Komisarz Konkursu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Architektury PB zwołuje posiedzenie Jury.

4. Do ważności obrad i uchwał Jury potrzebna jest obecność minimum 5 członków Jury w tym Przewodniczącego.

5. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień po wysłuchaniu opinii członków Jury.

6. Jury ma prawo nie wybrać Zwycięzcy, jeśli żadna praca konkursowa nie będzie spełniała wymogów Konkursu albo kryteriów oceny wskazanych w § 1 ust. 5 niniejszego Regulaminu.

7. Jury zatwierdza i podpisuje protokół z obrad konkursowych sporządzony przez Sekretarzy.

8. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 6. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1. Z nadesłanych projektów Jury nagradza 3 prace oraz wyróżnia 2 prace. Autorzy i promotorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymują nagrody pieniężne.

2. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla autorów prac:

– Pierwsza Nagroda – 8000 zł,

– Druga Nagroda – 6000 zł,

– Trzecia nagroda – 4000 zł,

– dwa równorzędne wyróżnienia – 2000 zł każde.

3. W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody dla promotorów nagrodzonych i wyróżnionych prac:

– Pierwsza Nagroda – 2000 zł,

– Druga Nagroda – 2000 zł,

– Trzecia nagroda – 2000 zł,

– dwa równorzędne wyróżnienia -1000 zł każde.

Suma nagród wynosi 30000 zł.

4. W przypadku nagrodzonej/wyróżnionej pracy wieloautorskiej nagroda/wyróżnienie dzielone jest w równych częściach między wszystkich autorów.

5. W przypadku pracy kierowanej przez promotora i promotora pomocniczego nagroda/wyróżnienie jest wypłacane promotorowi głównemu.

6. Podane kwoty nagród są kwotami brutto, od których organizator pobierze należny podatek.

7. Fundatorami nagród pieniężnych są przedsiębiorstwa Unihouse S.A. i Danwood S.A.

§ 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I OTWARCIE WYSTAWY

1. Ogłoszenie wyników i otwarcie wystawy pokonkursowej odbywa się na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej.

2. Na otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników konkursu zapraszani są wszyscy uczestnicy i promotorzy prac oraz członkowie Jury.

3. Nagrodzone i wyróżnione prace oraz ewentualnie inne wybrane prace są publikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

§ 8. ZWROT PRAC

1. Po zakończeniu wystawy, w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, prace należy odbierać w Biurze Konkursu na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej w pok. 007. Prace (plansze) nieodebrane w terminie zostaną zutylizowane.